//

Noter i statistik

Hypotesetest og Excel

Som gennemgået på side 6.19 er Excel i stand til at foretage beregningerne til en variansanalyse. Herudover kan Excel også foretage de fleste af de t-tests som er gennemgået i dette kapitel.

Til dette anvendes ligeledes tilføjelsespakken "dataanalyse". For hjælp til hvordan man installerer denne, og hvor man herefter aktiverer den, henvises til side 6.19.

t-test med 1 stikprøve

Denne findes ikke i dataanalysepakken, men kan relativt simpelt foretages manuelt ved hjælp af de indbyggede funktioner i Excel. Teststørrelsen kan f.eks. beregnes ved hjælp af udtrykket:

=(MIDDEL(A1:A10)-μ0)/STDAFV.S(A1:A10)*KVROD(TÆL(A1:A10))

hvor A1:A10 udskiftes med det område som indeholder stikprøven og μ0 selvfølgelig er den middelværdi man ønsker at sammenligne med.

Bemærk at i ældre udgaver af Excel (2003 og 2007) hedder spredningen "STDAFV".

Parret t-test med 2 stikprøver

Denne foretages ved hjælp af programmet "t-test: Parvis dobbelt stikprøve for middelværdi". "Område 1" og "Område 2" skal udfyldes med de områder der indeholder de to stikprøver, "Hypotese for forskel i middelværdi" sættes (oftest) til 0, og "alpha" er signifikansniveauet som sættes til 0,05.

I ouputtet får man følgende oplysninger:

"t-stat" er t-test størrelsen.

"p(T<=t) en-halet" er p-værdien ved en enkeltsidet test, og p-værdien for en dobbeltsidet test er det dobbelte.

 

Uparret t-test med 2 stikprøver

Denne laves ved hjælp af programmet "t-test: To stikprøver med ens varians" eller "t-test: To stikprøver med forskellig varians". Hvilket test man skal vælge afhænger af om en F-test viser, at varianserne i de to stikprøver kan antages at være identiske eller ej.

I programmet indtastes samme oplysninger som for den parrede test, og outputtet har samme betydning.

F-test

Denne laves vha. programmet "F-test: To stikprøver for varians". Betydningen af resultatet er som ovenfor, dog beregnes kun en enkeltsidet p-værdi. Igen er det simpelt at beregne den dobbeltsidede p-værdi blot ved at gange med 2.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk