//

Noter i statistik

Oversigt

Her kommer en samlet oversigt over nogle af de begreber der er gennemgået på de forrige sider, sammen med en kort forklaring (endnu ikke komplet). Der er tale om nogle af de begreber, man kan møde i det arbejde på en klinisk biokemisk afdeling.

Akkuratesse

En ofte anvendt (men meget uheldig) betegnelse for korrekthed.

Denne betegnelse bør absolut undgås, da det engelske ord "accuracy" ofte anvendes med andre betydninger end det danske "korrekthed". De engelske betydninger af ordet svarer til de danske ord "effektivitet" fra den kliniske metodevurdering og begrebet "nøjagtighed", der kan anvendes om kombinationen af tilfældige og systematiske fejl.

Analytisk variation/præcision

Dækker over den tilfældige variation der forekommer i forbindelse med en analyse.

Bias

Den størrelse der bruges til at kvantificere korrektheden. Bias beregnes som forskellen mellem den (vedtagne) sande værdi af en kontrolprøve, og gennemsnittet af et passende antal målinger på denne prøve.

Intermediær præcision

Præcisionen ved anvendelse af samme analysemetode på identisk prøvemateriale i samme laboratorium, men hvor der måles over længere tid og med variation af øvrige relevante parametre (f.eks. forskellige operatører og maskiner).

Intra- og interseriel variation samt dag til dag-variation

Ofte anvende betegnelser for analyseusikkerhed fastlagt under bestemte betingelser.

Korrekthed

Analysens evne til i middel at give den rigtige værdi. En god korrekthed svarer altså til at analysen ikke er behæftet med systematiske fejl. Bemærk at korrektheden ikke siger noget om hvorvidt en enkelt måling rammer tæt på den sande værdi, da enkeltbestemmelser jo også påvirkes af tilfældige fejl (præcisionen).

Det er vigtigt at anvende korrekthed i stedet for ordet akkuratesse som ofte anvendes med samme betydning.

Korrekthed kvantificeres med den størrelse der kaldes bias

Nøjagtighed

Et kvalitativt begreb som beskriver kombinationen af systematiske og tilfældige fejl. Begrebet kan kvantificeres hvis man beslutter sig for et bestemt måde at kombinere systematiske og tilfældige fejl.

Præ- og postanalytisk variation

Variation som skyldes årsager der ligger før og efter den egentlige analyse. Præanalytisk variation kan f.eks. stamme fra anvendelse af forskellige typer kanyler.

Repeterbarhed

Analytisk variation under betingelser hvor man varierer så få parametre som muligt. Dvs. målingerne foretages umiddelbart efter hinanden, på samme apparat, med samme operatør osv.

Reproducerbarhed

Analytisk variation under betingelser hvor man varierer så mange parametre som muligt. Dvs. fastlagt over lang tid, med forskellige apparater, forskellige operatører, forskellig type prøvemateriale1 osv.

Standardafvigelse eller spredning (\(SD_{ana}\))

Den størrelse der bruges til at kvantificere præcisionen. Reproducerbarhedsstandardafvigelsen er således en kvantificering af reproducerbarheden.

 


1:Bemærk at hvis man anvender målinger på forskellige (typer af) prøvematerialer, så kan man naturligvis ikke længere fastlægge præcisionen som spredningen beregnet på samtlige målinger, da man derved introducerer biologisk variation. I stedet må man bestemme præcisionen f.eks. vha. variansanalyse (mere præcist størrelsen \(SD_{within}\) som angivet på side 6.17).

 

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk