//

Noter i statistik

Systematisk variation

På samme måde som begrebet præcision anvendes som betegnelse for den tilfældige variation, anvendes begrebet korrekthed for den systematiske variation. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke at stort set alle i praksis anvender betegnelsen akkuratesse i stedet, men at dette må frarådes. Når man ikke bør anvende akkuratesse skyldes det at det engelske ord "accuracy" har mange forskellige betydninger. Det engelske ord kan enten henvise til begrebet "effektivitet" fra den kliniske metodevurdering (se side 10.4), eller det kan henvise til begrebet "nøjagtighed" som normalt angiver den totale usikkerhed på et måleresultat; dvs. en kombination af tilfældige og systematiske fejl). Endelig ser man også ordet brugt i samme betydning som det danske korrekthed. 

Bias

Som gennemgået på side 4.3 beregner man en spredning (eller standardafvigelse) når man skal kvantificere præcisionen. På tilsvarende vis beregnes en bias, når man skal kvantificere korrektheden. Bias er principielt defineret som forskellen mellem middelværdien af uendeligt mange målinger og prøvens sande værdi, dvs. bias defineres ved følgende formel:

$$bias=\overline{x}-\mu_0$$

Der er selvfølgelig to problemer i denne definition. Dels kan man ikke måle uendeligt mange gange, dels kender man ikke den sande værdi. De enkelte laboratorier bør have en vejledning som specificerer hvor mange gange man i praksis skal måle, og den sande værdi vil oftest være en "vedtaget sand værdi" - typisk en værdi der er oplyst af  producenten af kontrolmaterialet.

Når denne bias giver et udtryk for den systematiske variation, er det fordi at netop ved at tage middelværdien af mange målinger, eliminerer man den tilfældige variation.

© Thomas Bendsen • 2009 - 2022 • thbe@via.dk